رویداد آشنایی با اونیکس

ظرفیت باقیمانده: 10 نفر

تستی برای تست رویداد

هزینه ثبت نام: 100000 تومان

هزینه برای اعضای فضای کار اشتراکی 50000 تومان